Bývate v byte? Čo by ste mali vedieť o ročnom vyúčtovaní?

Opäť tu máme obdobie, kedy všetkým vlastníkom bytov (ale aj nebytových priestorov) prichádzajú od správcovských spoločností ročné vyúčtovania. Zákonná lehota na zaslanie týchto vyúčtovaní je totiž do 31. mája.

O čo v ročnom vyúčtovaní v stručnosti ide?

Ročné vyúčtovanie je pomerne zložitý dokument, v ktorom vyznať sa nemusí byť vôbec jednoduché. Jeho podstatou je porovnanie uhradených zálohových platieb v danom zúčtovacom období s reálnymi nákladmi na prevádzku bytu, či nebytového priestoru a aj bytového domu ako celku.

Toto porovnanie a teda aj spracovanie všetkých podkladov a údajov, ktoré vstupujú do vyúčtovania, je teda čisto „v réžii“ spoločnosti, ktorá predmetný bytový dom spravuje, napríklad správa bytov Trnava. Je veľmi dôležité, aby pracovníci správcovskej spoločnosti naozaj dôsledne skontrolovali, pripravili a zaevidovali každý jeden vstupný údaj potrebný pre spracovanie účtovníctva.

Ako je ročné vyúčtovanie doručované a čo môže byť jeho výsledkom?

Finálne ročné vyúčtovanie je vlastníkom zasielané tradične poštou, ale moderné správcovské spoločnosti v tomto prešli na podstatne lepšie posielanie e-mailom. K vyúčtovaniu vlastníci dostávajú aj správu o činnosti správcu a tiež vyúčtovanie fondu opráv za predmetné obdobie.

Výsledkom ročného vyúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok. Ak vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru vznikne preplatok, správca je povinný mu ho vyplatiť na bankový účet, z ktorého platí mesačné zálohové platby. Lehota na výplatu je 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania, avšak správca môže preplatok (alebo jeho časť) použiť na úhradu prípadného nedoplatku vlastníka.

V (pre vlastníka) horšom prípade, čiže keď je výsledkom ročného vyúčtovania nedoplatok, je to naopak. A teda vlastník je povinný nedoplatok uhradiť do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Wayhome Studio / Stock.adobe.com

Pridaj komentár

Top